Thế giới tán tiên – Mục lục

8326cffc1e178a82d6ccda98f503738da977e812

Tên gốc: Tán tiên thế giới – 散仙世界

Thể loại: Tu chân, tiên hiệp, tá thi hoàn hồn

Độ dài: 503 chương (Không có phiên ngoại)

Tình trạng: Hoàn 

Edit: Ongoing

Chú ý: Truyện chưa có sự cho phép của tác giả và không làm vì mục đích thương mại

Văn án:

Sau khi tá Thi Hoàn Hồn mới phát hiện, thế giới này không có trúc cơ tu sĩ, cũng không có nguyên anh tu sĩ, lại càng không tồn tại hóa thần tu sĩ. Chỉ có nhất kiếp, nhất kiếp tán tiên kiếp.

Đây là thế giới tán tiên !

Mục lục:

Chương 1 – Chương 2 Chương 3 – Chương 4 Chương 5 – Chương 6

Chương 7 Chương 8 – Chương 9 Chương 10 – Chương 11 Chương 12 – Chương 13

Chương 14 – Chương 15 Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19

Chương 20 – Chương 21 – Chương 22 Chương 23 – Chương 24 Chương 25 – Chương 26

Chương 27 Chương 28 – Chương 29 Chương 30 – Chương 31

Chương 32 – Chương 33 Chương 34 Chương 35 – Chương 36 – Chương 37 Chương 38

Chương 39 – Chương 40 – Chương 41 Chương 42 Chương 43 – Chương 44

Chương 45 – Chương 46 – Chương 47 Chương 48 – Chương 49 Chương 50 Chương 51

Chương 52 – Chương 53 – Chương 54 Chương 55 – Chương 56

Chương 57 Chương 58 – Chương 59 – Chương 60

Chương 61 – Chương 62 – Chương 63 – Chương 64 – Chương 65

Chương 66 – Chương 67 – Chương 68 – Chương 69 – Chương 70 – Chương 71

Chương 72 – Chương 73 – Chương 74 – Chương 75 – Chương 76

Chương 77 – Chương 78 – Chương 79 – Chương 80 – Chương 81 – Chương 82

Chương 83 – Chương 84 – Chương 85 – Chương 86 – Chương 87

Chương 88 – Chương 89 – Chương 90 – Chương 91 – Chương 92 – Chương 93

Chương 94 – Chương 95 – Chương 96 – Chương 97 – Chương 98

Chương 99 – Chương 100 – Chương 101 – Chương 102 – Chương 103 – Chương 104

Chương 105 – Chương 106 – Chương 107 – Chương 108 – Chương 109

Chương 110 – Chương 111 – Chương 112 – Chương 113 – Chương 114 – Chương 115

Chương 116 – Chương 117 – Chương 118 – Chương 119 – Chương 120

Chương 121 – Chương 122 – Chương 123 – Chương 124 – Chương 125 – Chương 126

Chương 127 – Chương 128 – Chương 129 – Chương 130

Chương 131 – Chương 132 – Chương 133 – Chương 134 – Chương 135

Chương 136 – Chương 137 – Chương 138 – Chương 139 – Chương 140 – Chương 141

Chương 142 – Chương 143 – Chương 144 – Chương 145 – Chương 146

Chương 147 – Chương 148 – Chương 149 – Chương 150 – Chương 151 – Chương 152

Chương 153 – Chương 154 – Chương 155 – Chương 156 – Chương 157

Chương 158 – Chương 159 – Chương 160 – Chương 161 – Chương 162 – Chương 163

Chương 164 – Chương 165 – Chương 166 – Chương 167 – Chương 168

Chương 169 – Chương 170 – Chương 171 – Chương 172 – Chương 173 – Chương 174

Chương 175 – Chương 176 – Chương 177 – Chương 178 – Chương 179

Chương 180 – Chương 181 – Chương 182 – Chương 183 – Chương 184 – Chương 185

Chương 186 – Chương 187 – Chương 188 – Chương 189 – Chương 190

Chương 191 – Chương 192 – Chương 193 – Chương 194 – Chương 195 – Chương 196

Chương 197 – Chương 198 – Chương 199 – Chương 200 – Chương 201

Chương 202 – Chương 203 – Chương 204 – Chương 205 – Chương 206 – Chương 207

Chương 208 – Chương 209 – Chương 210 – Chương 211 – Chương 212

Chương 213 – Chương 214 – Chương 215

Chương 216 – Chương 217 – Chương 218 – Chương 219 – Chương 220

Chương 221 – Chương 222 – Chương 223 – Chương 224 – Chương 225 – Chương 226

Chương 227 – Chương 228 – Chương 229 – Chương 230 – Chương 231

Chương 232 – Chương 233 – Chương 234 – Chương 235 – Chương 236 – Chương 237

Chương 238 – Chương 239 – Chương 240 – Chương 241 – Chương 242

Chương 243 – Chương 244 – Chương 245 – Chương 246 – Chương 247 – Chương 248

Chương 249 – Chương 250 – Chương 251 – Chương 252 – Chương 253

Chương 254 – Chương 255 – Chương 256 – Chương 257 – Chương 258 – Chương 259

Chương 260 – Chương 261 – Chương 262 – Chương 263 – Chương 264

Chương 265 – Chương 266 – Chương 267 – Chương 268 – Chương 269 – Chương 270

Chương 271 – Chương 272 – Chương 273 – Chương 274 – Chương 275

Chương 276 – Chương 277 – Chương 278 – Chương 279 – Chương 280 – Chương 281

Chương 282 – Chương 283 – Chương 284 – Chương 285 – Chương 286

Chương 287 – Chương 288 – Chương 289 – Chương 290 – Chương 291 – Chương 292

Chương 293 – Chương 294 – Chương 295 – Chương 296 – Chương 297

Chương 298 – Chương 299 – Chương 300 – Chương 301 – Chương 302 – Chương 303

Chương 304 – Chương 305 – Chương 306 – Chương 307

Chương 308 – Chương 309– Chương 310 – Chương 311 – Chương 312 – Chương 313

… [ Tiếp ]